תקנון שימוש

 • תקנון שימוש ומדיניות פרטיות

  תקנון שימוש ומדיניות פרטיות

  גולש/משתמש יקר, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר pmteam.co.il (להלן "האתר", ו/או "אתר") המנוהל ע"י חברת P.M. Team Ltd (להלן "החברה"). דף זה של תקנון ומדיניות פרטיות מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשים/משתמשים באתר, ובכפוף לכלליו של דף זה תוכל לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר, ללמוד באמצעות סרטוני ההדרכה שבאתר, להצטרף לקהילות וירטואליות, לפורומים, לצ'טים, לבלוגים, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, להצטרף לרשימות תפוצה, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד - "השירותים").
  האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
  כללי
  גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים המוצעים באתר מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר pmteam.co.il ו/או בשירותים המוצעים באתר לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
  אחריות לגבי התכנים

  • החברה או כל אדם מטעמה הפועל לצורך הפעלת האתר (להלן: "מפעילי האתר") לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכני האתר בכל הנוגע למהימנותם, דיוקם, אמינותם, והשפעתם על מחשבים של הגולשים באתר. כן לא ישאו החברה ומפעילי האתר בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים.
  • השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או מידע שבו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש") ולחברה ולמפעילי האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך.
  • המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש באתר.
  • המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ או תחליף לו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהחברה וממפעילי האתר כל אחריות. המידע הינו חסוי ומיועד לנמען בלבד. אין לעשות במידע שימוש כלשהו ו/או להעבירו לצדדים שלישיים.
  • המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ומפעילי האתר ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר בעתיד.
  • ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבאתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות. כן ידוע למשתמש כי המידע ו/או התכנים עלולים ויכולים להשתנות מעת לעת עפ"י הצורך.
  • בנוסף, מובהר כי אין בציון ו/או אזכור פרטי גוף מסחרי ו/או מוסד לימודים ו/או מסלול לימודים ו/או נותן שירותים כזה או אחר ו/או מוכר מוצרים כזה או אחר ו/או קישור אליהם באתר כדי להוות המלצה כזאת או אחרת למשתמש לנקוט ו/או להימנע מפעולה כזו או אחרת.

  נזקים ישירים ועקיפים

  • החברה ו/או מי מטעמה ו/או כותבי התכנים המתפרסמים באתר, אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או בעיות אשר יגרמו עקב השימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בכל מידע ו/או תוכן המפורסם בהם ו/או שימוש בשירותים שבאתר ו/או קניית המוצרים המפורסמים באתר, שהינם מוצרים של צדדים שלישיים.
  • הבהרה בהתייחס למוצרי תוכנה של צדדים שלישיים: החברה או נציגי החברה אינם אחראים על כל מרכיב אפליקטיבי או תשתיתי של מוצרי תוכנה של צדדים שלישיים ו/או של מערכות תוכנה של צדדים שלישיים, כגון אבל לא רק, מוצרים של חברת Microsoft Corporation , מוצרים של חברת Clarizen Ltd., מוצרים של , Sandbox Model Ltd. ואינם אחראים במקרים של פגמי תוכנה (באגים) סוגיות ביצועים, מחיקת מידע וכל נזק שהוא בעקבות מוצרי תוכנה של צדדים שלישיים.

  פניה לגופים מסחריים או פניה אל מוסדות לימוד הפועלים בשיתוף עם החברה/ שירות אישי

  • מובהר בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה אינם מחויבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לאתר. לעיתים לא ניתן לענות על שאלות המשתמשים ללא פירוט, לעיתים כתובת המייל או מספר הטלפון של המשתמש אינם נכונים וכו'.
  • המשתמש מצהיר כי קרא את תנאי השימוש ומסכים להם. ידוע למשתמש שהתקשרות של נציג האתר עימו תלויה ביכולות החברה לספק השירות, ומכאן שאספקת השירות אינה מובטחת.
  • האחריות בגין השימוש באפשרות פניה אל גופים מסחריים ו/או מוסדות לימוד לרבות כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי שייגרמו בגין שימוש שכזה, הינה על אחריות המשתמש, הפונה, בלבד ובשום מקרה לא תהיה על החברה ו/או מי מטעמה כל אחריות לכך.
  • המשתמש, הפונה, מאשר כי בפנייתו באמצעות האתר הוא מסכים לקבל תשובות ו/או מידע מטעם החברה ו/או מטעם מוסדות הלימוד/גופים מסחריים/ספקי המוצרים/הארגונים שקיבלו את הפניה להתייחסות, כולל פנייה לכתובת הדואר האלקטרוני שמילא המשתמש, או פנייה בטלפון או פנייה בדואר ישראל.

  שיפוי

  • המשתמש מתחייב בזה לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למי מהם בעקבות השימוש באפשרות זו ,לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמה נועדה לרבות פעולות שנעשו בזדון.

  זכויות יוצרים קניין רוחני

  • לחברה הזכות הבלעדית לערוך שינויים לרבות הוספת או הסרת תכנים, מידע, תמונות מהאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  • כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הנם של החברה או של כותבי התכנים בלבד, לפי העניין.
  • מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בתכנים ו/או בקבצים ו/או ביישומים ו/או בטקסטים, לפי העניין בכתב ומראש.
  • אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר בתכנים המתפרסמים על ידי כותבי התכנים ו/או בעלי זכויות היוצרים בתכנים, לרבות מאמרים, עצות שימושיות, מדריכים מקצועיים, בלא קבלת הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של בעלי הזכויות בתכנים אלה.

  מדיניות פרטיות של אתר החברה

  השימוש באתר pmteam.co.il לרבות שליחת הודעה לצדדים שלישיים (הכוללים גם, אך לא רק, גופים מסחריים ומוסדות הלימוד איתם החברה משתפת פעולה) מהווה הסכמה לכל האמור במדיניות הפרטיות של האתר. גלישה באתר ו/או שימושך באתר ו/או שימוש בטופס הפניה באתר (טופס "צור קשר") מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

  • המשתמש מסכים ומאשר כי המידע שמסר או שימסור לחברה לצורך הפנייה ליצירת קשר עימו, נמסר מרצונו ובהסכמתו. ידוע לו כי המידע יוחזק במאגר/י מידע אצל החברה ו/או אצל גופים מטעמם. החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך הקשר עם המשתמש, לצורך שיפור השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי החברה בעצמה או בשיתוף פעולה עם אחרים, לרבות במסגרת דיוור ישיר. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח. החברה תהיה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים אחרים, אשר יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהן, אולם רק לאותן מטרות שלהן החברה רשאית להשתמש.
  • המשתמש מסכים לקבל הודעות מהחברה, וכן מגופים מסחריים ומוסדות לימוד הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה, באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת (כולל דואר אלקטרוני, דואר ישראל, פקסימיליה, הודעות SMS , מערכת חיוג אוטומטי, דף פייסבוק, דף לינקדאין וכד'), אף אם הודעות אלה כוללות דברי פרסומת, ובלבד שהן מתייחסות לשירותים של החברה או לשירותים מסוג דומה.
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהוא יכול, בכל עת, לפנות ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  • במסגרת פניה אל החברה או פניה אל מוסדות לימוד וגופים מסחריים הפועלים בשיתוף עם החברה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות וכו'. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירותים אלו. לצורך קבלת חלק מהשירותים באתר מעבירה החברה את המידע אודותיך לגורמים הרלוונטיים לרבות מוסדות לימוד וגופים מסחריים, בהתאם לסוג השירות אליו נרשמת והמידע המבוקש על ידך במסגרת אותו שירות. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי החברה ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך. יובהר כי מדיניות הפרטיות של האתר לא תחול על צדדים שלישיים אלו.
  • החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. החברה תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן תהיה רשאית החברה לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור החברה כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה. החברה תהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.
  • בנוסף לאמור לעיל, תהיה החברה רשאית למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) תהיה החברה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) תעמוד ו/או החברה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (3) הפרת את תנאי השימוש באתר; (4) תתקבל אצל החברה טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה החברה רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
  • החברה תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.

  ספאם

  המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים עם אחד או יותר מהבאים:

  • תכנים בלתי חוקיים או שנועדו לביצוע פעולות לא חוקיות.
  • תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה אישית, פגיעה וכו'.
  • תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לפגוע באתר או במשתמשים אחרים.
  • תכנים הפוגעים בפעילות האתר או במשתמשי האתר.
  • תכנים המפירים או הפוגעים בזכויות יוצרים.
  • הפצת דואר זבל (SPAM) שלנמענו אין צורך בו.
  • המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד להרשמה לאתר.

  משתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שהחברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על ציוד או תוכנות, ולא על כלל השגיאות שיש. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על בקשות ו/או שאלות ו/או פניות שאבדו, הגיעו באיחור או שנשלחו לכתובת לא נכונה, פניות שניזוקו או לא ברורות מכשל טכני או כשל תוכני. החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו בשום מקרה אחראים על כל נזק, ישיר ו/או עקיף בכל המקרים הכוללים רשלנות ממדרגה ראשונה והפרת החוק במתכוון.

  על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאתרים ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.

לקבלת עדכונים וניוזלטר

Call Us
WhatsApp