Logo Hebrew

בתחילת ספטמבר 2017 ארגון ה® PMI השיק את מהדורה 6 של ה® PMBOK.

בעקבות יציאת המהדורה החדשה, מבחן ההסמכה ל-PMP® יעודכן בהתאם החל מתאריך 26 במרס 2018.

להלן השינויים העיקריים לעומת מהדורה 5:

1. אג'ייל ופרקטיקות איטרטיביות נוספות:

 • הדגשת החשיבות והרלוונטיות של מענה זריז לדרישות עסקיות משתנות.
 • בגרסה החדשה ניתן דגש על פרקטיקות אדפטיביות ואיטרטיביות בהתייחס לכל שטח ידע בנפרד.
 • נוסף נספח לסטנדרט - חוברת נפרדת שעוסקת בניהול פרויקטים בסביבת אג'ייל ופרקטיקות איטרטיביות נוספות - Agile ו-Scrum.
 •  

  2. מנהל הפרויקט ומשולש הכישורים:

  הוכנס פרק חדש על תפקידו של מנהל הפרויקט אשר עוסק במשולש הכישורים של ה-PMI® ובמיומנויות אותם דורש הארגון, שהופך את מנהלי הפרויקטים לתחרותיים יותר ורלוונטיים יותר בהיבטים טכניים, מנהיגותיים ואסטרטגיים. משולש הכישורים כולל ניהול הצד הטכני של הפרויקט, מנהיגות, וניהול עסקי ואסטרטגי.

  3. שטחי הידע:

  הוחלפו שמותיהם של שני שטחי ידע:

 • ניהול זמן הפרויקט (Project Time Management) הפך לניהול לו"ז הפרויקט (Project Schedule Management). תוך הדגשת החשיבות של תזמון בניהול פרויקט. הסיבה היא שאין בעצם שום אפשרות לנהל את הזמן, אלא את לוח הזמנים.
 • ניהול משאבי אנוש בפרויקט (Project Human Resource Management) הפך לניהול משאבי הפרויקט (Project Resource Management), מתוך ציפיה לגישה פרו-אקטיבית של מנהלי פרויקטים, שאמורים לנהל ולנטר את כל משאבי הפרויקט ולא רק את משאבי האנוש. משאבי הפרויקט כוללים בנוסף למשאבי האנוש גם ציוד, אספקה וחומר.
 •  

  4. תהליכים:

  3 תהליכים חדשים:

 • ניהול הידע בפרויקט (Manage Project Knowledge) – כחלק מקבוצת תהליכי הביצוע ותחת שטח הידע ניהול אינטגרציה בפרויקט. תהליך זה נועד לקחת את התפיסה של הפיכת ידע מנתונים גולמיים למידע אינטגרטיבי ולהרחיב אותה למידע וחוכמה של קבלת החלטות.
 • יישום תגובות לסיכונים (Implement Risk Responses) - כחלק מקבוצת תהליכי הביצוע ותחת שטח הידע ניהול סיכונים בפרויקט. תהליך זה מגשר על הפער שהיה בין 5 תהליכי התכנון לבין תהליך בקרה אחד. הפונקציונליות של תהליך זה נכללה בעבר בתוך תהליך "ניהול עבודת הפרויקט" (Direct and Manage Project Work), והוצאתה לתהליך נפרד מדגישה את החשיבות של ניהול הסיכונים בפרויקט.
 • בקרת משאבים (Control Resources) – כחלק מקבוצת תהליכי שליטה ובקרה ותחת שטח הידע ניהול משאבים. בעבר בוצעה בקרת משאבי אנוש כחלק אינטגרלי מתהליך ניהול צוות הפרויקט. הוצאת בקרת משאבים לתהליך נפרד מדגישה את החשיבות של השוואת ובקרה של השימוש המתוכנן לעומת השימוש בפועל במשאבי אנוש ובמשאבים בכלל בפרויקט.
 •  

  תהליך אחד מבוטל:

 • תהליך סגירת רכש (Close Procurement) בקבוצת תהליכי סגירת פרויקט בוטל. הפונקציונליות שלו הוטמעה בתוך התהליכים בקרת רכש (Control Procurement) וסגירת פרויקט או שלב (Close Project or Phase). מחקרים הראו שלמנהלי פרויקט יש מעט מאוד סמכות פורמלית או חוקית בפועל לסגור תהליכי רכש.
 •  

  תהליך אחד שעבר לשטח ידע אחר:

 • תהליך הערכת משאבי פעילות (Estimate Activity Resources) נשאר תחת קבוצת תהליכי התכנון, אך הוא הועבר מניהול לו"ז הפרויקט (Project Time Management) אל ניהול משאבי הפרויקט (Project Resource Management). עד היום הוצמד תהליך זה באופן מלאכותי לקבוצת תהליכי ניהול זמן מאחר שלא היה שטח ידע המטפל במשאבים באופן כללי (אלא רק במשאבי אנוש).
 •  

  9 תהליכים ששינו שם:

 • לצורך יישור קו למחקרים שהראו שמנהלי פרויקט מסוגלים לנטר תחומים מסויימים בעוד שיש להם מעט מאוד בקרה עליהם, מספר תהליכים הוסבו מבקרה (Control) לפיקוח (Monitor).
 • תהליך ביצוע הבטחת איכות (Perform Quality Assurance) הפך לניהול איכות (Manage Quality). ברוב הארגונים הבטחת איכות אינה חלק אינטגרלי מהפרויקט אלא מבוצעת ע"י מחלקות חיצוניות לפרויקט. תפקידו של מנהל הפרויקט הוא לנהל את האיכות בפרויקט, ומכאן שינוי השם.
 • מס' תהליכים תחת שטח הידע "ניהול משאבים" שינו את שמם בעקבות המעבר מניהול משאבי אנוש לניהול משאבי הפרויקט באופן כללי.
 • בנושא בעלי הענין, הדגש הוא על שילוב בעלי הענין בפרויקט ולא על ניהולם, ועל כן הוסב שם התהליך מ-Management ל-Engagement.
 •  

  שימו לב!!!
  במהדורה 6 קיימים 49 תהליכים במקום 47 במהדורה 5.

   

  טבלה המרכזת את השינויים בתהליכים:

   
   PMBOK 6th Edition      PMBOK 5th Edition
   Manage Quality  Renamed:  Perform Quality Assurance
   Plan Resource Management  Renamed:  Plan Human Resource Management
   Acquire Resources  Renamed:  Acquire Project Team
   Develop Team  Renamed:  Develop Project Team
   Manage Team  Renamed:  Manage Project Team
   Monitor Communications  Renamed:  Control Communications
   Monitor Risks  Renamed:  Control Risks
   Plan Stakeholder Engagement   Renamed:  Plan Stakeholder Management
   Monitor Stakeholder Engagement  Renamed:  Control Stakeholder Engagement
   -------------   Deleted:  Close Procurement
   Time Management → Resource Management  Moved:  Estimate Activity Resources
   Manage Project Knowledge   New Process:  -------------
   Implement Risk Responses  New Process:  -------------
   Control Resources  New Process:  -------------

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  5. שינוי רכיבי תכנית ניהול הפרויקט ומסמכי הפרויקט:

  מרכיבי תוכנית ניהול הפרויקטים שהם תשומות לתהליך כלשהו, או המתעדכנים כפלט מתהליך כלשהו, אינם רשומים עוד בנפרד בתשומות או בתפוקות. במקום זאת, תוכנית ניהול הפרויקט הנה הקלט ועדכוני תוכנית ניהול הפרויקט הינה התפוקה.

 • מתחת לטבלת הקלט/פלט, מוצגת רשימה פוטנציאלית של רכיבי תוכנית ניהול הפרויקט. עם זאת, מדובר בהמלצה כללית ומרכיבי תוכנית ניהול הפרויקטים שיהיו תשומות או עדכונים יהיו תלויים בצורכי הפרויקט בפועל.
 • מסמכי הפרויקט מפורטים כקלט ועדכוני מסמכי הפרוייקט מופיעים כפלט, לפי הצורך. מתחת לטבלת הקלט/פלט יש רשימה של מסמכי פרויקט פוטנציאליים שעשויים להיות תשומות, או שעשויים להיות מעודכנים כפלט. גם כאן מדובר בהמלצה כללית, ומסמכי הפרויקט אשר יהוו תשומות או יעודכנו כפלט יהיו תלויים בצורכי הפרויקט בפועל.
 •  

  6. שינויים נוספים:

 • כללי:
 • יומן לקחים שנלמדו (Lessons Learned Register) נוסף לאוסף התשומות, תפוקות וכלים ושיטות. מנהלי פרויקטים מתבקשים לעדכן יומן זה לאורך כל חיי הפרויקט ולא רק בסיומו.
 • Scope Management:
 • ניתנים הדגשים והבחלנות בין תכולת פרויקט לבין תכולת מוצר
 • דגש על הקשר שבין מנהל הפרויקט לבין האנליסט העסקי
 • Communications Management:
 • יש הבחנה ברורה בין Communication - שהיא התקשורת עצמה בין 2 אנשים, לבין Communications - שהם תוצרי התקשורת כגון אימייל רשמי, ניירות, מצגות וכדומה.
 • Risk Management:
 • אסטרטגית ניהול סיכונים חדשה - אסקלציה (Escalate Responses), גם עבור סיכונים חיובייים (הזדמנויות) וגם עבור סיכונים שליליים (איומים), מאפשרת למנהל הפרויקט לעשות אסקצליה לגורם אחר כך שהסיכון לא יהיה עוד תחת אחריותו.
 • נוסף טיפול בסיכון הכולל של הפרויקט (Overall Risk)
 • Procurement Management: 
 • דגש על ההיבט הגלובלי של הרכש ולא על צפון אמריקה כמו במהדורות הקודמות
 • Schedule Management:
 • אוסף הכלים של הערך המזוכה (Earned Value Management) כולל עכשיו כלי חדש - Earned Schedule Management
 •  

  למעוניינים בקורס המכין למבחן הסמכת ה®PMP, המשלב לימוד ותרגול פרקטיקות לניהול פרויקטים, MS PROJECT ועוד, אנו מציעים את קורס ניהול פרויקטים מתקדם והכנה למבחן ה®PMP.

  לפרטים ניתן לפנות לדן ברזילי בטלפון 052-5259968


  להלן סרטון מידע קצר של ארגון ה® PMI, על השינויים העיקריים,
  חשוב במיוחד לקראת השינוי הקרב ובא במבחן הסמכת ה® PMP,


   

   

  חיפוש באתר

  צור קשר

  1. שם מלא: *
  2. דואר אלקטרוני: *
  3. טלפון: *
  4. מתעניין ב:
   Invalid Input
  5. הודעה:
   Please let us know your message.
  6. אנטי-ספאם *
   Invalid Input
  7. לתקנון השימוש ומדיניות הפרטיות*נא לאשר את התקנון

  המלצות

  דן שלום רב,
  רצינו להודות אישית על הקורס המלמד והמועיל.
  עשית לנו "סדר" בשימוש מושכל בכלי ה MS PROJECT  וכיצד ניתן לרתום אותו לטובתנו ולא אותנו לטובתו...
  תודה על המקצועיות המרשימה, על הידע הרב ועל העצות החשובות.
  אין דומה לימוד כלי מסוג זה ממומחה תוכן עם ניסיון רב שעוסק באופן פעיל בניהול הפרויקטים, ללימוד קורס "בית ספר"
  סטנדרטי.
  אין ספק שהבחירה בך להעברת הקורס הייתה בחירה מוצלחת ביותר.
  אנחנו מצפים בסקרנות לבחון את עצמנו במבחן המעשה בשטח.
  בוודאי נמשיך להיות בקשר עם התקדמות היישום בפועל.
  תודה ובהערכה רבה,

  אהרון וייס , מנהל הנדסה

  חברת ריאון מקבוצת פלסאון

   דן ויניב שלום ,
  תודה רבה על הדרכת פרוג'קט. הייתה הדרכה ממש מצוינת!

  אוהד טרסיק , חוקר בכיר

  INTER LAB , MERCK GROUP

  "[...] כולם התאפיינו במקצוענות, בחיוך, במענה מהיר, במוסר עבודה ובהחלט חשנו שיפור משמעותי וקיבלנו ערך מוסף גבוה ביותר משירותכם!"

  ורוניקה לויפרמן

  מנהלת מחלקת PMO והשקת מוצרים גלובאלית תרו תעשיות רוקחות

  ״תודה על עזרתכם בהדרכת מנהלי הפרויקטים שלנו ובתמיכה ושיפור תוכניות ניהול הפרויקטים שלנו.״

  רון מן

  מנהל פרויקטים AccuBeat

  ״[...] תוך זמן קצר מאוד הצליחה P.M.Team לבנות את לוח הזמנים המורכב של פרויקט צפית... אין ספק שמקצועיות מערך ה PMO - של P.M.Team תרם רבות לניהול הפרויקטים.״! "

  אלון חדד

  מנהל פרויקטים , כור מתכת

  ״ברצוננו לציין את המסירות של הצוותים, המקצוענות, הזמינות, האדיבות ואת יכולתו של מנכ״ל פי.אם.טים, מר דן ברזילי, לשבץ את הצוותים ואת האנשים המתאימים"

  אלי ביטון

  סמנכ״ל ביצוע חמו אהרון בע״מ

  "זו השנה הרביעית בה אנו עובדים יחדיו ומסתייעים בשירותי P.M.Team. מערך ניהול הפרויקטים שהקמתם מסייע רבות לניהול הפרויקטים, תפעול ומשימות, בהתייחס לכל פרויקטי ה -IT של קבוצת Johnson and Johnson"

  סער אדמוני, PMP

  מנהל פרויקטי IT Omrix

  ״לאורך כל הדרך התאפיינתם במקצועיות, אדיבות, מהירות תגובה ואכפתיות. התכנון הניהול והבקרה שביצעתם בהתייחס ליותר מ-25 פרויקטים באתרים שונים תרמו רבות להצלחת הפרויקטים ורווחיותם״ 

  אורי כהן

  מנכ״ל אפקון

  "ברצוני להודות על הטמעה מוצלחת של תוכנת הקלריזן שביצעה קבוצת P.M. TEAM. חברה נבדקת לא רק כאשר המסלול רץ וחלק, אלא כיצד היא מתמודדת עם אתגרים, והם אכן עמדו בכך"

  שגיב עמית

  מהנדס ב- CONCEPT

   ״...פרויקט שדרוג מערכת ה Project Server. מתחילת התהליך צוות הפרויקט מטעם P.M. Team שידר מקצועיות, אחריות ומחויבות לפרויקט. תכונות אלו היו קריטיות להצלחת הפרויקט למרות הקשיים שנתקלו בהם במהלך הדרך."

  ודים בייגל, PMP

  מנהל צוות ה PMO, אגף מערכות מידע, חברת הפניקס

  "שירותי ניהול הפרויקטים של חברת P.M. TEAM היו מצוינים. עבודתו של דן התאפיינה בהשתלבות מהירה, מקצוענות, יצירתיות, יחסי אנוש מצוינים ובתוצאות מעולות."

  ערן ברגיל

  מנהל פרויקטים בכיר, MICRON

  "תוך זמן קצר ביותר הצליחה P.M. TEAM לבסס תהליכים מסודרים לתכנון ובקרת פרויקטים, להקים מערך EPM ולשפר משמעותית את תהליכי ניהול הפרויקטים. פעילותה התאפיינה בערך מוסף מוחשי, פרקטי תוך שמירה על מקצוענות ונועם הליכות."

  רותם רגב

  מנהל פרויקטים, SIEMENS

   ״למרות שהשתלבתם בפרויקטים לאחר תחילתם, הצלחתם להתארגן בזריזות ולהקים מערך PMO מוצלח ויעיל בפרק זמן קצר ביותר. השירות שסיפקתם אופיין במקצוענות, חיוך, זמן תגובה מהיר ומסירות רבה.״

  דני סוויסה

  מנהל תפעול באל-מור חשמל

  "דן תרם רבות להטמעת מערכת כנ"ף...כל זאת תוך חדוות עשייה, התלהבות ויצירת יחסי יחסי עבודה מצוינים עם המפקדים, החיילים והעמיתים שאיתם עבד."

  אהוד קאוף

  סא"ל, רע"ן תבל, צה"ל

  "עבודת החברה אופיינה בחריצות, מקצועיות, יחסי אנוש מעולים ומעל לכל מחויבות, "ראש גדול" ומענה יעיל ומהיר לכל צורך שעלה ובכך סייעה לי לנהל את הפרויקטים המורכבים והמאתגרים שבתחום אחריותי."

  רון חביב

  ניהול ופיקוח פרויקטים

  ״התרשמתי שחברת פי. אמ. טים בע״מ, מספקת שירותי PMO, הדרכה וייעוץ בתחום ניהול הפרויקטים ברמת מומחיות גבוהה ומפגינה נסיון רב ומסירות רבה בתמיכה בתהליכי תכנון ובקרת הפרויקטים ובהכשרת מנהלי פרויקטים.״

  ודים בייגל PMP

  תכנון ובקרה בסימנס

  ״במהלך עבודתי עם P.M.Team נוכחתי ביחסי אנוש המעולים, במקצועיות הרבה והידע המקצועי רחב ההיקף בתחומי ניהול הפרויקטים יחד עם יכולת נדירה לחבר בין מתודולוגיות ניהול פרויקטים ליישומי תוכנה לצורך ניהול הפרויקטים עצמם.״

  רחל הדס

  מנהלת מוצר בקלריזן

  "... שירותי PMO מקצועיים והסיוע הרב שאתה והצוות שלך מפי.אמ.טים סיפקתם לנו, הן בתכנון ובקרה של תכניות העבודה ב MS-Project והן בתכנון, בקרה וניהול של סיכונים בפרויקטים של כדורי הנדסה״

  אורי בן ציון

  מנכ״ל כדורי הנדסה בע״מ

  " היי דן ,  בפרויקט זה נעזרנו בשירותכם ליצירת לו"ז לפרויקט בנייה מורכב ב- MSP. הזמינות, המקצועיות והמהירות שבה בוצעה העבודה היו נהדרים, יישר כוח "

  קובי בנישו, מנהל פרויקטים

  סטלה פרויקטים בע"מ 

   

  Senior Course for the construction of infrastructure projects
  Course project management information systems projects
  pmp

  לקוחות החברה

  "כשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים"
  ד"ר סוס